top of page

Privacy

GDPR – De nieuwe wet op de Privacy
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze
Algemene Verordening Gegevensbeschermin
g (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers. Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
De bescherming van uw persoonsgegevens is een prioriteit en worden met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens bewaard. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. De wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als cliënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten) worden dan ook nageleefd. De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

 

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling. De wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd, worden nageleefd. Het beroepsgeheim
wordt toegepast. Een aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van uw dossier en de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt. Enkel de gegevens die stikt noodzakelijk zijn, worden bijgehouden. Bepaalde gegevens kunnen ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen
aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid. Informatie wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

 

Delen van gegevens
De gegevens worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld,
indien dit nodig of gewenst is. Hiervoor dient u steeds uw toestemming te verlenen. Enkel de informatie die die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener, wordt
gedeeld. Elke cliënt kan op elk ogenblik deze toestemming intrekken. In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds,
of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als cliënt
U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van
persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw zorgverlener terecht. Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

bottom of page